DOTACJE

DOTACJE ZGODA WIEPRZ KOTŁY 
dofpasek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Spółdzielnia Produkcji i Usług "ZGODA WIEPRZ" realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.Przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych kotłów nowego typu, opracowanie wyników badań i uzyskanie dla nich odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów (dla 4 sztuk kotłów c.o.) - 2019 r.

2. Wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu (1 nowe typy kotłów c.o na pellet i na eko groszek) - 2019 r.

Głównym cele projektu jest certyfikacja kotłów na paliwa stałe i sprawdzenie ich zgodności z obowiązująca normą PN-EN303-5:2012.

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa co nastąpi poprzez:

1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych prac badawczo usługowych - 2019

2. Zwiększenie sprzedaży – docelowo do roku 2020

3. Pozyskanie nowych rynków zbytu - 2020

4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa – 2020

Prace badawcze będą miały na celu sprawdzenie nowej serii kotłów pod względem sprawności energetyczno— emisyjnej, według normy PN-EN 303-5: 2012 (dla 4 sztuk kotłów c.o.), a następnie opracowanie wyników badań i wydanie odpowiednich świadectw i zaświadczeń.

Projekt obejmuje swym zakresem:

1. Przeprowadzenie badań właściwości fizykochemicznych próbek paliw, węgla kamiennego i pelletów drzewnych:

- wykonanie analizy technicznej Wrt, Wa, Aa, Va, Vdaf, Qas, Qai, Qri,

- wykonanie analizy elementarnej: C, H, N, S,

według procedur i norm obowiązujących w laboratorium paliw i węgli aktywnych IChPW.

2. Przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych czterech kotłów c.o. według wytycznych norm i procedur: PN-EN 303-5:2012 kotły grzewcze - część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW--terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (punkt 5.7- 5.10)

- PN ISO 10396: 2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru

stężenia składników gazowych”

- Q/LS/01/D:2018 „Oznaczanie sprawności energetycznej”,

- Q/LS/02D:2018 „Oznaczanie stężeń związków emitowanych w gazach odlotowych i technologicznych” oraz instrukcji laboratorium technologii spalania i energetyki IChPW.

W trakcie każdego testu, oznaczone zostaną średnie stężenia: CO2, O2, CO, LZO, SO2, NOx i pyłu.

3. Opracowanie wyników badań i analiz w tym określenie klasy efektywności energetycznej kotłów c.o. oraz wydanie sprawozdania z badań, a w razie spełnienia odpowiednich kryteriów, również następujących dokumentów:

- zaświadczenia potwierdzającego klasyfikacje badanych kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5: 2012,

- świadectwo spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia

2015 r w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Wartość projektu: 59 901,00 PLN         Wkład Funduszy Europejskich: 41 395,00 PLN

plakat-zgoda-dof