DOTACJE UNIJNE

zgoda

ZGODA wieprz
Dla ciebie!

technologie & ekologia

zgoda

DOTACJE ZGODA WIEPRZ KOTŁY

Dofinansowanie Program:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Spółdzielnia Produkcji i Usług "ZGODA WIEPRZ" realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.Przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych kotłów nowego typu, opracowanie wyników badań i uzyskanie dla nich odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów (dla 4 sztuk kotłów c.o.) - 2019 r. 2. Wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu (1 nowe typy kotłów c.o na pellet i na eko groszek) - 2019 r. Głównym cele projektu jest certyfikacja kotłów na paliwa stałe i sprawdzenie ich zgodności z obowiązująca normą PN-EN303-5:2012. Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa co nastąpi poprzez: 1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych prac badawczo usługowych - 2019 2. Zwiększenie sprzedaży – docelowo do roku 2020 3. Pozyskanie nowych rynków zbytu - 2020 4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa – 2020

Prace badawcze będą miały na celu sprawdzenie nowej serii kotłów pod względem sprawności energetyczno— emisyjnej, według normy PN-EN 303-5: 2012 (dla 4 sztuk kotłów c.o.), a następnie opracowanie wyników badań i wydanie odpowiednich świadectw i zaświadczeń.

Projekt obejmuje swym zakresem: 1. Przeprowadzenie badań właściwości fizykochemicznych próbek paliw, węgla kamiennego i pelletów drzewnych: - wykonanie analizy technicznej Wrt, Wa, Aa, Va, Vdaf, Qas, Qai, Qri, - wykonanie analizy elementarnej: C, H, N, S, według procedur i norm obowiązujących w laboratorium paliw i węgli aktywnych IChPW. 2. Przeprowadzenie badań energetyczno-emisyjnych czterech kotłów c.o. według wytycznych norm i procedur: PN-EN 303-5:2012 kotły grzewcze - część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW--terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (punkt 5.7- 5.10) - PN ISO 10396: 2001 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych” - Q/LS/01/D:2018 „Oznaczanie sprawności energetycznej”, - Q/LS/02D:2018 „Oznaczanie stężeń związków emitowanych w gazach odlotowych i technologicznych” oraz instrukcji laboratorium technologii spalania i energetyki IChPW. W trakcie każdego testu, oznaczone zostaną średnie stężenia: CO2, O2, CO, LZO, SO2, NOx i pyłu. 3. Opracowanie wyników badań i analiz w tym określenie klasy efektywności energetycznej kotłów c.o. oraz wydanie sprawozdania z badań, a w razie spełnienia odpowiednich kryteriów, również następujących dokumentów: - zaświadczenia potwierdzającego klasyfikacje badanych kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5: 2012, - świadectwo spełnienia kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Korzyści:

Wartość projektu: 59 901,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 41 395,00 PLN

zgoda

DOTACJE ZGODA WIEPRZ Tarcza Antykryzysowa

Dofinansowanie Program:

Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Dofinansowanie projektu z UE: 144 000,00 PLN

Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość"

Korzyści:

Grantobiorca:Spółdzielnia Produkcji i Usług "ZGODA WIEPRZ" Kwota grantu: 144 000,00 PLN